Klauzula Informacyjna dla Klientów Administratora (Alex- moda Sp. z o.o.)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Alex- moda Sp. z o.o., która przetwarza te dane w związku z prowadzoną działalnością w następujących celach:

  1. przygotowania oferty oraz zawarcia i wykonania umowy Pani/Pana umów z Alex- moda Sp. z o.o. – na podstawie art. 6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., dalej: RODO, przez okres niezbędny do wykonania umowy z Alex- moda Sp. z o.o.
  2. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Alex- moda Sp. z o.o., wynikających z obowiązujących przepisów prawa – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, przez okres niezbędny do ich wykonania
  3. w celu wykonywania prawnie uzasadnionych interesów Alex- moda Sp. z o.o. w postaci marketingu produktów i usług, analizy danych, ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń Alex- moda Sp. z o.o. – na podstawie art. 6 ust.1 lit. a (zgodnie z zakresem wyrażonej zgody) oraz RODO (prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość zrealizowania tego celu), nie dłużej niż do wycofania zgody i tak długo jak aktualny będzie interes Alex- moda Sp. z o.o.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, w innym przypadku obsługa Państwa zamówienia może okazać się niemożliwa.

Alex- moda Sp. z o.o. przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych:
- dane identyfikujące tożsamość, dane teleadresowe i kontaktowe.
Pani/Pana dane zostały pozyskane od Pani/Pana bezpośrednio lub od Pani/Pana reprezentanta. Alex- moda Sp. z o.o. pozyskuje także dane z publicznie dostępnych rejestrów (np. CEIDG). Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.
W każdym czasie przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, ich przeniesienia, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego, wycofania udzielonej zgody na ich przetwarzanie, które pozostanie bez wpływu dotychczasowe przetwarzanie tych danych na zasadach wynikających z RODO.

Administratorem Pani/Pana danych jest:
Alex- moda Sp. z o.o. z siedzibą w Ołtarzewie przy ulicy Poznańskiej 315.